SWYDD WAG : YSGRIFENNYDD MYGEDOL

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y ddogfen PDF yma.

TOM LLOYD

DARLITH AR LENYDDIAETH SAESNEG Y 18FED A'R 19FED GANRIF

Gallwch weld y sgwrs drwy glicio yma.

I atgoffa Aelodau

os nad ydych wedi cadarnhau y gallwn ddefnyddio'ch ebost i gysylltu â chi am faterion y Gymdeithas, tybed a fedrech ystyried gwneud hynny, drwy ebostio  carmantiquarians@gmail.com

CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR GAERFYRDDIN
CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY

Edrych am anrheg perffaith i ffrind neu i'ch hunan?

Beth am roi tanysgrifiad blwyddyn i Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin?

Yr unig Gymdeithas ar gyfer astudio hanes, archaeoleg a llên gwerin Sir Gâr ac un o brif gymdeithasau hanes lleol Cymru.

£20 yw tanysgrifiad unigolyn am flwyddyn, sy'n cynnwys copi o'r Carmarthenshire Antiquary.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad Anrheg

neu ebostiwch carmantiquarians@gmail.com am fanylion pellach.

 

 

Newyddlen Mis Mai 2021

 

 

Sylfaenwyd Cymdeithas Hynafiaethiau Sir Gaerfyrddin ym 1905, ac mae hi'n un o gymdeithasau hynafiaethau sirol mwyaf blaengar Cymru. O'i chychwyn, gwelodd y sefydlwyr yr angen i gofnodi, cyhoeddi a chasglu popeth i hanes, hynafiaethau a hanes natur Sir Gaerfyrddin yn enwedig, a Gorllewin Cymru'n gyffredinol. Mae hi wedi cynnal yr amcan hon trwy gydol ei hanes. Mae hi wedi'i dilyn yn rhannol drwy gyhoeddiadau ysgolheigaidd, drwy'r Transactions (hyd 1939) a'r Carmarthenshire Antiquary (1941 i'r presennol).

Dechreuodd fel 'clwb maes', ac mae ganddi raglen bywiog o Ddiwrnodau Maes hyd heddiw, gyda rhaglen aeafol o ddarlithoedd yn ychwanegol.

 

Ymunwch â ni!

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

Digwyddiadau i ddod

Sadwrn 16 Hydref am 2.00 p.m.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai yng Nghapel Coffa William Williams yn Stryd Fawr Llanymddyfri SA20 0PU y cynhelir y ddarlith hon.

Edrychwn ymlaen at ddarlith Saesneg ar emynwyr niferus a thoreithiog ardal Llanymddyfri yn y ddeunawfed ganrif gan yr Athro Emeritws E. Wyn James.

 

Gweler tudalen 'Rhaglen Cyfarfodydd' am fanylion pellach..

 

Mesurau Coronafirws: Cyfarfodydd y Gymdeithas o dan do

 

Yn unol â mesurau Llywodraeth Cymru ar Lefel Rhybudd 0, gwneir Asesiad Risg ar gyfer pob cyfarfod o dan do a drefnir gan Gymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin. Bydd angen gweithredu'r mesurau canlynol i leihau lledaeniad Covid-19:

•  dylid gwisgo gorchudd wyneb bob amser.

•  rhaid i bawb fod wedi cael dau frechiad ac yn rhydd o symtomau Covid-19; gofynnir i unrhywun sy'n dangos symtomau beidio â mynychu'r cyfarfod.

•  gofynnir i aelodau weithredu pob cam rhesymol i amddiffyn eu hunain ac eraill drwy e.e. osgoi creu torf wrth fynedfa/allanfa, mewn ale, coridor neu doiledau etc.

•  cadw llif aer i gylchynu drwy agor ffenestri a gadael drysau (ar wahan i ddrysau tân) ar agor

•  osgoi cyffwrdd neu drafod gwrthrychau'n ddiangen, a defnyddio diheintydd

•  rhaid cadw pellter cymdeithasol, sy'n golygu lleihad yn y nifer a all fynychu digwyddiadau o dan do

•  rhaid i aelodau gofrestru eu bwriad i fynychu digwyddiad gyda'r arweinydd, a gweithredir cyfundrefn o gofnodi ac olrhain.

 

 

Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)