CORONAVIRUS / CORONAFEIRWS

We are hoping to be able to implement our planned programme - shown below - from April onwards but changes may be needed to comply with Covid regulations.

Gobeithwn weithredu ein rhaglen arfaethedig - a ddangosir isod - o Ebrill ymlaen ond mae'n debygol y bydd angen addasiadau i gydymffurfio â rheoliadau Covid.  

AUGUST WALK : Saturday 7 August 1.30 pm

We are pleased to be able to resume our annual August Walk which will be led by Mrs Heather James and explore the two hillforts of Gaer Fawr and Gaer Fach, otherwise known as Garn Goch.

They are signposted from the village of Bethlehem and located at SN682 242. Whilst Covid restrictions on numbers may have been relaxed by that date we are asking that those intending to come on the walk register beforehand by email with Heather on h.james443@gmail.com .

There is a small car park maintained by Brecon Beacons National Park near to the start of the walk but some car sharing would be advisable if possible.

The walk is over fairly rough ground in parts and walking shoes or boots and sticks are essential. Those attending should be prepared both for wet and windy weather or hot and sunny conditions hats, waterproofs and water are essential. There are no toilets on the site, nor much shelter.

We will aim to stick to the paths as there are likely to be areas of bracken and long grass. An information sheet marked up with the route will be provided.

 

 

TAITH GERDDED AWST: Sadwrn 7 Awst 1.30 p.m.

Mae'n dda ailafael yn ein Taith Awst flynyddol a fydd yn cael ei harwain gan Mrs Heather James i'r Garn Goch, sef bryngaerau y Gaer Fawr a'r Gaer Fach.

Mae myngebyst i'r Garn Goch ym mhentref Bethlehem: SN682 242.

Er ei bod yn bosibl y bydd llacio eto ar rai mesurau Covid erbyn hynny, gofynnwn i bawb sy'n bwriadu dod ar y daith hon gofrestru gyda Heather drwy ebost: h.james443@gmail.com .

Mae maes parcio bychan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrth odre'r Garn Goch ond anogir aelodau i rannu ceir.

Gan fod llwybrau'r daith yn weddol arw, bydd esgidiau addas a ffyn yn hanfodol. Dylid paratoi ar gyfer tywydd amrywiol: gwlyb a gwyntog, a heulog a chynnes - hetiau, cotiau a dw^r i'w yfed. Does dim toiledau na llawer o gysgod ar y safle.

Bwriadwn gadw at y llwybrau gan fod yno ardaloedd o redyn a thyfiant trwchus. Darperir taflen wybodaeth a fydd yn dangos y llwybr.

 

 

Stout footwear and waterproof gear essential for all field trips.

Membership runs from January 1st.

 

 

Zoom Cyfarfod Mawrth/ March Meeting, 2021

Cynhaliwyd darlith Mawrth ar y cyd â Chymdeithas Hanes Talacharn a chafwyd cynulleidfa o 111 cartref! Disgrifiodd Heather James rai o longddrylliadau Bae Caerfyrddin, y rhan fwyaf wedi'u chwythu oddi ar eu cwrs gan gorwyntoedd. Pan ofynnwyd i Heather, sy'n gyn-forwraig ei hun, pa mor feddal oedd y tywod yn y bae, adroddodd ei phrofiad brawychus o'i chwch yn taro'r tywod caled wrth gael ei chwythu gan y gwyntoedd cryf!

 

The March talk was in combination with Laugharne's History Society and attended by an astonishing 111 households! Heather James described some of the wrecks on the sands of the Carmarthen Bar, most of them blown far off course in gale conditions. Asked if the sands provided a soft landing, as a former sailor herself she explained with feeling the terror of being bounced on the hard sands by each gust of gale-force winds!