CORONAVIRUS / CORONAFEIRWS

We are hoping to be able to implement our planned programme - shown below - from April onwards but changes may be needed to comply with Covid regulations.

Gobeithwn weithredu ein rhaglen arfaethedig - a ddangosir isod - o Ebrill ymlaen ond mae'n debygol y bydd angen addasiadau i gydymffurfio â rheoliadau Covid.  

 

Saturday 16 October at 2.00 p.m.

Please note that the venue for this event is now the William Williams Memorial Chapel, High St, Llandovery SA20 0PU .

We look forward to an illustrated lecture on the ‘Seven Mile Circuit' and the prolific hymn writers of the Llandovery area in the eighteenth century, to be delivered by Professor Emeritus E. Wyn James.

Covid-19 measures will be in place at this public lecture: masks are to be worn and all who have been doubly vaccinated and free of Covid-19 symptoms are welcome to attend. Please register your intention to be present by contacting Sara Fox on sarafox2400@gmail.com or 01550 760220 by 9 October. There will be a restriction on numbers as social distancing will be necessary. Please do not attend if you have Covid symptoms .

No refreshments will be available at this event and the chapel's toilets will not be open. There are cafés and public conveniences nearby. Llandovery Museum will be open especially for members who might wish to visit after the lecture.

We thank the Reverend Robert Morse and the chapel's Officers for allowing us to use the Memorial Chapel for this event.

Please refer to the Carmarthenshire Antiquarian Society website home page for further details on the Society's Covid-19 protocols for indoor meetings.

 

 

Sadwrn 16 Hydref am 2.00 p.m.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai yng Nghapel Coffa William Williams yn Stryd Fawr Llanymddyfri SA20 0PU y cynhelir y ddarlith hon.

Edrychwn ymlaen at ddarlith Saesneg ar emynwyr niferus a thoreithiog ardal Llanymddyfri yn y ddeunawfed ganrif gan yr Athro Emeritws E. Wyn James.

Gweithredir mesurau Covid-19 yn y ddarlith gyhoeddus hon: rhaid gwisgo gorchudd wyneb ac mae croeso i bawb a gafodd ddau frechiad ac nad ydynt yn dangos symtomau'r haint. Gofynnir i chi gofrestru eich bwriad i fod yn bresennol drwy gysylltu â Sara Fox ar sarafox2400@gmail.com neu 01550 760220 erbyn 9 Hydref. Cyfyngir ar y nifer a all fod yn bresennol oherwydd mesurau pellter cymdeithasol. Gofynnir i chi beidio â mynychu, os gwelwch yn dda, os oes gennych symtomau Covid-19.

Ni bydd lluniaeth ar gael ac ni bydd toiledau'r capel ar agor. Mae cyfleusterau cyhoeddus a sawl caffi gerllaw. Bydd Amgueddfa Llanymddyfri ar agor yn arbennig er mwyn i aelodau fedru ymweld wedi'r ddarlith.

Diolchwn i'r Parchedig Robert Morse a'r Swyddogion am ganiatâd i ddefnyddio'r Capel Coffa ar gyfer y ddarlith hon.

Gwelir manylion llawn am drefniadau'r Gymdeithas ar gyfer cyfarfodydd o dan do ar dudalen Cartref y wefan.


 

 

13 November 2021 at 2.00 p.m.

The Society's Annual Conference on 13 November at the University of Trinity St David has been postponed due to the difficulty of ensuring adequate social distancing in the Cothi Suite and the numbers that the day usually draws.

We look forward instead to an afternoon at the Bishop's Park, Abergwili, led by Louise Austin, Manager of the Tywi Gatewy Trust who will point out recent developments.


 

 

13 Tachwedd 2021 am 2.00 p.m.

Gohiriwyd Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar 13 Tachwedd ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant oherwydd anhawster i sicrhau pellter cymdeithasol digonol yn Ystafell Cothi. Mae'r diwrnod yn denu nifer mawr o aelodau fel arfer.

Yn lle hynny, edrychwn ymlaen at brynhawn yn Mharc yr Esgob, Abergwili pan fydd Louise Austin, Rheolwr Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn yn ein hannerch a'n tywys i weld datblygiadau diweddar.

 

 

Stout footwear and waterproof gear essential for all field trips.

Membership runs from January 1st.

 

 

Zoom Cyfarfod Mawrth/ March Meeting, 2021

Cynhaliwyd darlith Mawrth ar y cyd â Chymdeithas Hanes Talacharn a chafwyd cynulleidfa o 111 cartref! Disgrifiodd Heather James rai o longddrylliadau Bae Caerfyrddin, y rhan fwyaf wedi'u chwythu oddi ar eu cwrs gan gorwyntoedd. Pan ofynnwyd i Heather, sy'n gyn-forwraig ei hun, pa mor feddal oedd y tywod yn y bae, adroddodd ei phrofiad brawychus o'i chwch yn taro'r tywod caled wrth gael ei chwythu gan y gwyntoedd cryf!

 

The March talk was in combination with Laugharne's History Society and attended by an astonishing 111 households! Heather James described some of the wrecks on the sands of the Carmarthen Bar, most of them blown far off course in gale conditions. Asked if the sands provided a soft landing, as a former sailor herself she explained with feeling the terror of being bounced on the hard sands by each gust of gale-force winds!