CORONAVIRUS / CORONAFEIRWS

We are hoping to be able to implement our planned programme - shown below - from April onwards but changes may be needed to comply with Covid regulations.

Gobeithwn weithredu ein rhaglen arfaethedig - a ddangosir isod - o Ebrill ymlaen ond mae'n debygol y bydd angen addasiadau i gydymffurfio â rheoliadau Covid.  

Saturday 15 May  2.00 p.m.
Llanelli's Townscape

Speakers/guides: Thomas Lloyd and Lyn John
Meet at Parc Howard (main gate on Felin-foel Rd - there is no parking within the park) before walking to view buildings of historic and architectural significance in town.
Contact: Eurig Davies 07843 059605   e.davies11@btinternet.com

Convenient parking may be found at Edgar St. car park (SA15 3JH), from which members will need to walk up Felin-foel Road to Parc Howard by 2.00 p.m. Alternatively, members could meet at Parc Howard and then drive to park at Edgar St. before resuming the Walk at Thomas Arms.


Coronavirus Covid-19 Measures

This event is regulated by the Welsh Government’s Covid-19 Guidance (Alert level 3) for Organised Outdoor Activities (updated 30 April 2021). Together with the Society’s general risk assessment, the following requirements will be applied to the Llanelli Town Walk:

1. Any person showing symptoms of Coronavirus or who has been near to anyone who has recently proved positive for Coronavirus is requested not take part in the event.

2. Participants in the event must not exceed 30 in number. A group of more than 30 will be divided in order to comply with regulations.

3. Social distancing of 2 metres must be maintained with members who are not of the same household.

4. Face coverings are not mandatary outdoors but must be worn on entry to any premises. The event’s proposed itinerary does not include entering any buildings.

5. All other reasonable measures to minimise the risk of exposure and transmission should be taken, such as limiting all personal interaction, transfer of papers, objects, etc. and regular washing of hands.

A full risk assessment of the event has been carried out and lodged with the Secretary.

 

 

Sadwrn 15 Mai 2.00 p.m.
Adeiladau Tref Llanelli

Siaradwyr/Tywyswyr: Thomas Lloyd a Lyn John
Cyfarfod wrth Barc Howard (y brif glwyd ar Heol Felin-foel - does dim modd parcio o fewn y parc) cyn cerdded i weld adeiladau o arwyddocâd hanesyddol a phensaernïol yn y dref.
Cyswllt: Eurig Davies 07843 059605   e.davies11@btinternet.com

Mae maes parcio Stryd Edgar (SA15 3JH) yn gyfleus, a gellid cerdded wedyn ar hyd Ffordd Felin-foel i Barc Howard erbyn 2.00 p.m. Dewis arall yw cwrdd gyntaf ger mynedfa Parc Howard ac yna gyrru i Edgar St. ar gyfer gweddill y daith, gan gwrdd yn Thomas Arms.

 

Mesurau Covid-19

Cynhelir y digwyddiad hwn yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru (Lefel Rhybudd 3) ar gyfer Digwyddiadau Awyr-agored (30 Ebrill 2021). Mae’r anghenion canynol yn rhan o asesiad risg cyffredinol y Gymdeithas ar gyfer Taith Tref Llanelli:

1. Ni ddylai unrhywun sy’n dangos symotomau Coronafirws, neu sydd wedi bod yng nghwmni rhywun a brofodd yn gadarnhaol yn ddiweddar, ymuno â’r daith.

2. 30 fydd uchafswm y grwp. Pe bai mwy na 30 ar y daith, fe’i rhennir yn ddwy garfan er mwyn cydymffurdio â’r rheoliadau.

3. Rhaid cadw pellter o ddau fetr rhwng unigolion nad ydynt o’r un aelwyd.

4. Nid yw gorchuddion wyneb yn ofynnol yn yr awyr agored ond rhwid eu gwisgo o dan do. Ni fwriedir mynd i mewn i unrhyw adeilad ar y daith hon.

5. Dylid gweithredu pob mesur rhesymol er mwyn lleihau risg dal neu drosglwyddo’r firws, megis lleihau pob rhyngweithio personol, trosglwyddo papurau neu wrthrychau, a golchi dwylo’n gyson.

Mae asesiad risg llawn o’r digwyddiad ym meddiant yr Ysgrifennydd.

 

 

Stout footwear and waterproof gear essential for all field trips.

Membership runs from January 1st.

 

 

Zoom Cyfarfod Mawrth/ March Meeting, 2021

Cynhaliwyd darlith Mawrth ar y cyd â Chymdeithas Hanes Talacharn a chafwyd cynulleidfa o 111 cartref! Disgrifiodd Heather James rai o longddrylliadau Bae Caerfyrddin, y rhan fwyaf wedi'u chwythu oddi ar eu cwrs gan gorwyntoedd. Pan ofynnwyd i Heather, sy'n gyn-forwraig ei hun, pa mor feddal oedd y tywod yn y bae, adroddodd ei phrofiad brawychus o'i chwch yn taro'r tywod caled wrth gael ei chwythu gan y gwyntoedd cryf!

 

The March talk was in combination with Laugharne's History Society and attended by an astonishing 111 households! Heather James described some of the wrecks on the sands of the Carmarthen Bar, most of them blown far off course in gale conditions. Asked if the sands provided a soft landing, as a former sailor herself she explained with feeling the terror of being bounced on the hard sands by each gust of gale-force winds!